Επαγγελματικός λογαριασμός : Υποχρεωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. η δήλωση

Επαγγελματικός λογαριασμός : Υποχρεωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. η δήλωση

Σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δήμου Παπαδημητρίου και της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (υπ’αριθμόν ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017), οι επιχειρηματίες κι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα οφείλουν στο εξής να δηλώνουν ηλεκτρονικά Επαγγελματικούς Λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό του, κάθε υπόχρεος επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει να αποδέχεται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα των υπόχρεων.

Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί πρέπει να δηλώνονται σε μορφή IBAN και να επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης Λογαριασμού, η Α.Α.Δ.Ε. θα προβαίνει σε απενεργοποίησή του.
Δήλωση ίδιου Επαγγελματικού Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση των Λογαριασμών.

Οι υπόχρεοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες οφείλουν να δηλώσουν το σύνολο των Επαγγελματικών Λογαριασμών τους, σε περίπτωση που οι συναλλαγές που αφορούν αποκλειστικά τις εμπορικές, επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές τους διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς.

Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 το οποίο προβλέπει την κατοχύρωση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος των 8.636 -9.545 ευρώ από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες μόνο εφόσον πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών αξίας από 10% έως και 18,75% των συνολικών ετησίων εισοδημάτων τους.

Δημοσιεύση