Όροι Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Η πρόσβασή σας στον διαδικτυακό τόπο εξαρτάται από την πλήρη αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους όρους. Εάν δεν δέχεστε αυτούς τους όρους, πρέπει να βγείτε αμέσως από τον διαδικτυακό τόπο και να πάψετε την περαιτέρω χρήση οποιουδήποτε υλικού που έχετε λάβει από τον διαδικτυακό τόπο.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση περιεχομένου. Τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος. Είστε εξουσιοδοτημένος να βλέπετε, να μεταφορτώνετε και να αναπαραγάγετε το υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μόνο για την εσωτερική σας πληροφόρηση υπό τον όρο ότι 1) διατηρείτε όλες τις ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο αρχικό υλικό 2) χρησιμοποιείτε μόνο εικόνες με περιβάλλον κείμενο σχετικά με τις εικόνες, και 3) συμπεριλαμβάνετε την ακόλουθη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων:
GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος

Διατήρηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Καμία περαιτέρω δημοσίευση ή εμπορική χρήση των υλικών δεν μπορεί να γίνει σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της επιχείρησης GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος. Δεν μπορείτε να καταστήσετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του διαδικτυακού τόπου διαθέσιμο ως τμήμα ενός άλλου διαδικτυακό τόπου είτε με τη διαμόρφωση υπερσυνδέσμων στο διαδίκτυο είτε με άλλο τρόπο. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης δεδομένων οποιουδήποτε είδους ούτε μπορεί ο ίδιος να αποθηκευτεί (ολικώς ή μερικώς) σε βάσεις δεδομένων για πρόσβαση από σας ή οποιονδήποτε τρίτου ή για τη διανομή οποιασδήποτε βάσης δεδομένων που περιέχει το σύνολο ή μέρος του διαδικτυακό τόπου ή του περιεχομένου του.

Άλλοι όροι και ειδοποιήσεις μπορεί να ισχύουν. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τις επιχειρηματικές συναλλαγές που διεξάγονται ή για τυχόν προώθηση που οργανώνεται από την επιχείρηση GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι πρόσθετοι όροι θα διέπουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες πίνακα ανακοινώσεων, τις περιοχές συνομιλίας και άλλα μηνύματα ή εγκαταστάσεις επικοινωνίας που προσφέρονται μέσω αυτού του διαδικτυακό τόπου. Τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη σελίδα νομικών πληροφοριών δεν προορίζεται να αλλάζει ή να τροποποιεί οποιαδήποτε συμφωνία που ισχύει σήμερα ανάμεσα στην επιχείρηση GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος και εσάς.

Αν και αυτοί οι όροι της χρήσης προορίζονται να ισχύουν γενικά για όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται κάτω από το www.geotrian.gr, αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει άλλες ειδοποιήσεις περί δικαιωμάτων και προϋποθέσεις χρήσης, οι όροι των οποίων πρέπει επίσης να τηρούνται και να ακολουθούνται όπως ισχύουν για τα επιμέρους τμήματα αυτού του διαδικτυακού τόπου για τον οποίο προορίζονται. Ορισμένα τμήματα αυτού του διαδικτυακού τόπου προορίζονται για ακροατήρια σε συγκεκριμένες χώρες όπως υποδεικνύονται από συγκεκριμένες αναφορές χωρών στις πληροφορίες επιγραφών σελίδων του διαδικτυακό τόπου (για παράδειγμα, «Συνδεδεμένες Εταιρίες»). Οι όροι χρήσης για τις σελίδες διαδικτυακών τόπων κάποιας συγκεκριμένης χώρας μπορεί να ποικίλουν και μπορεί να προσπελαστούν από τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος για αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. Η επιχείρηση GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος μπορεί να ανακαλεί ή να τροποποιεί οποιασδήποτε από τα δικαιώματα που δηλώνονται σε αυτήν την σελίδα νομικών πληροφοριών, οποτεδήποτε με την ενημέρωση αυτής της σελίδας.

Άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλώ σημειώστε ότι οποιοδήποτε προϊόν, διαδικασία ή τεχνολογία που περιγράφεται στο υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να αποτελέσουν το αντικείμενο άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τηρούνται από την επιχείρηση GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος και για τα οποία δεν χορηγείται άδεια με βάση την παρούσα. GEOTRIAN , το λογότυπο της επιχείρησης GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος, και άλλα εμπορικά σήματα σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα παγκόσμια εμπορικά σήματα ή τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος. Τα εμπορικά σήματα άλλων συμβαλλόμενων μερών προσδιορίζονται όπου είναι δυνατόν και η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος αναγνωρίζει τα δικαιώματά τους.

Αποποίηση Ευθύνης. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται σε σας «όπως είναι», για εσωτερικούς ενημερωτικούς σας λόγους μόνο, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση της ακριβείας ή της πληρότητας των πληροφοριών ή άλλη υπόσχεση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης της ποιότητας, της εμπορευσιμότητας, της εφαρμογής για έναν ιδιαίτερο σκοπό, ή της μη παράβασης. Σε καμία περίπτωση η επιχείρησή μας δεν θα είναι υπεύθυνη προς οποιονδήποτε για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ή επακόλουθες ζημίες από τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου ή την απόδοση εμπιστοσύνης σε οποιεσδήποτε πληροφορίες ή το υλικό που προσπελάζεται μέσω αυτού ή οποιουδήποτε αλλού υπέρ-συνδεδεμένου διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανόμενων των ζημιών που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, την διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή την απώλεια στοιχείων, ακόμα κι αν η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος ρητώς ειδοποιηθεί για τη πιθανότητα τέτοιων ζημιών, κατά το μεγαλύτερο όριο που επιτρέπει ο νόμος. Μερικές δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων και υποχρεώσεων, έτσι οι παραπάνω αποκλεισμοί μπορούν να μην ισχύουν για σας.

Το υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα μπορούσε να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, και οι πληροφορίες θα αλλάζουν, θα ενημερώνονται και θα διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση. Η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος μπορεί να πραγματοποιεί βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα ή/και τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτό το υλικό οποιαδήποτε στιγμή. Η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος δεν εγγυάται ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος θα λειτουργεί συνεχώς ή δεν θα έχει σφάλματα ή ότι οι ατέλειες θα διορθώνονται. Η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος δεν εγγυάται ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι συμβατός με τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος ή ο κεντρικός υπολογιστής του δεν έχει σφάλματα ή ιούς, worms ή «Trojan horses» και η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε ως συνέπεια τέτοιων καταστρεπτικών στοιχείων.

Επιπλέον, η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση για οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που μπορεί να επιλέξετε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Οι συνδέσεις που παρέχονται από τη GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος σε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και δεν πρέπει να θεωρείται ότι υπονοούν ότι η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος αποδέχεται αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που βρίσκεται εκεί. Υποβολή πληροφοριών προς τη GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος. Παρακαλώ ανατρέχετε στην Πολιτική ιδιωτικότητάς μας για γενικές πληροφορίες. Η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες από σας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου εκτός αν έχετε άλλη γραπτή συμφωνία με τη GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος σχετικά με τη διανομή τέτοιων πληροφοριών. Οποιεσδήποτε πληροφορίες που η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος λαμβάνει μέσω του διαδικτυακό της τόπου, εκτός από τις πληροφορίες που προσωπικά προσδιορίζονται από σας και που καλύπτονται από την Πολιτική μυστικότητας της GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος, θα κρίνονται ως μη εμπιστευτικές με τη διαβίβαση πληροφοριών προς τη GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου η αλλιώς μέσω ηλεκτρονικού μέσου, χωρίς γραπτή συμφωνία με τη GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος σχετικά με την υποβολή σας, αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς. Εάν θα επιθυμούσατε να λαμβάνετε πληροφορίες για το πώς να υποβάλετε μια ιδέα προς τη GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος παρακαλώ πατήστε στο κουμπί «Επικοινωνήστε μαζί μας» και ζητήστε αντίγραφο του φυλλαδίου, «Για την ιδέα σας». Δικαιοδοσία και στοιχεία θυγατρικών εταιριών. Η χρήση και η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η GEOTRIAN – Τριανταφυλλίδης Γεωρ. Βασίλειος και ο Χρήστης θα υποβάλλονται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδας.