Υπηρεσίες Marketing

Εταιρική εικόνα

Η διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας βασίζεται στην ανάπτυξη και διατήρηση της κατάλληλης φήμης, στο πλαίσιο ενός σύνθετου και πολλές φορές ανατρεπτικού πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Στην εταιρική επικοινωνία δημιουργούμε, συντηρούμε τις θετικές αντιλήψεις του κοινού για την εταιρία. Σκοπός μας είναι να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα πιθανές προκλήσεις του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας και στηρίζοντας θετικές εικόνες για τις επιχειρήσεις – πελάτες μας.

  • Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας
  • Διαχείριση και ανάπτυξη εταιρικής φήμης
  • Δημοσιότητα και Media Relations
  • Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων

Επικοινωνία Προϊόντων

Ένα brand name δεν είναι απλά ένα όνομα, αλλά αποτελεί μία ταυτότητα. Ουσιαστικά περιέχει μία μακροχρόνια και αξιόπιστη υποχρέωση αξίας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. To brand name αποτελεί πηγή υπόσχεσης. Στον τομέα της επικοινωνίας προϊόντων φροντίζουμε για την ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών και ουσιαστικών δεσμών μεταξύ προϊόντων και πελατών. Στη δουλειά μας λαμβάνουμε υπ’ όψη μας τις ανάγκες της αγοράς που απευθυνόμαστε και τους στόχους της εταιρίας που μας εμπιστεύεται την επικοινωνία των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της.

  • Διαχείριση φήμης προϊόντων
  • Έρευνες τοποθέτησης και προβολής προϊόντων
  • Δημιουργικές υπηρεσίες και graphic design
  • Εκστρατείες Προώθησης και Ενημέρωσης